รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.เกวลิน จันทะเดช สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ kewalin.jan@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การวิเคราะห์รูปแบบการสอนที่มีส่วนส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การวิเคราะห์รูปแบบการสอนที่มีส่วนส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) 2565 หัวหน้า
2 English as an international Language teaching and Perceptions : A case Study of Thai tertiary English Language Teachers 2564 หัวหน้า
3 A Study of English Intercultural Learning Experience of Thai Tertiary English Majors 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน