รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.อรทัย สุขจ๊ะ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ orathai.j@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ตำนานพื้นบ้านไทย ๔ ภาค: การวิเคราะห์แนวคิดประชาธิปไตย 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ขนมพื้นบ้านไทยในเขตเทศบาลจังหวัดลำปาง : การวิเคราะห์ภาษาถิ่นและลักษณะการใช้คำในการตั้งชื่อ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการแต่งกายในอดีตของไทลื้อและไทเย้าจังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 เพลงพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปาง : การวิเคราะห์ภาษาถิ่นล้านนา และภาพพจน์ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ตำนานพื้นบ้านไทย ๔ ภาค: การวิเคราะห์แนวคิดประชาธิปไตย 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ขนมพื้นบ้านไทยในเขตเทศบาลจังหวัดลำปาง : การวิเคราะห์ภาษาถิ่นและลักษณะการใช้คำในการตั้งชื่อ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการแต่งกายในอดีตของไทลื้อและไทเย้าจังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 เพลงพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปาง : การวิเคราะห์ภาษาถิ่นล้านนา และภาพพจน์ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การวิเคราะห์ชื่ออาหารพื้นเมืองในชุมชนบ้านใหม่ปูเลย ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 0 ผู้ร่วม
2 การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บูรณาการในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0 หัวหน้า
3 ตำนานพื้นบ้านไทย 4 ภาค : การวิเคราะห์แนวคิดประชาธิปไตย 2566 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน