รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.สุพรรณิการ์ วงศ์สุตา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ supannika@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาทักษะภาษาจีนทาง การแพทย์ในสถาบันเสริมความงาม 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนในวิชาฟังพูดภาษาจีน ๑ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยใช้บทบาทสมมุติ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาทักษะภาษาจีนทาง การแพทย์ในสถาบันเสริมความงาม 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนในวิชาฟังพูดภาษาจีน ๑ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยใช้บทบาทสมมุติ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้บทบาทสมมุติในวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน