รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ pariyet@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาสูตรอาหารเป็ดไข่ด้วยเศษเหลือจากการแปรรูปปลาดุก ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทเอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาสูตรอาหารเป็ดไข่ด้วยเศษเหลือจากการแปรรูปปลาดุก ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทเอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาสูตรอาหารไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการผลิต ด้วยแหนแดง 2566 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 อิทธิพลของอาหารเสริมสมุนไพรต้นขี้หนอน (Zollingeria dongnaiensis P.) ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อของไก่กระทง 0 หัวหน้า
2 อิทธิพลของอาหารเสริมสมุนไพรต้นขี้หนอน (Zollingeria dongnaiensis P.) ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อของไก่กระทง 0 หัวหน้า
3 ผลของอาหารเสริมสมุนไพรต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของไก่กระทง 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน