รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ maneerat@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาต้นแบบร่างเทศบัญญัติว่าด้วยนวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 เรื่อง การจัดการปัญหาการพิสูจน์สถานะและสิทธิของบุคคลตามกฎหมายเขตตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 : กรณีค้ำประกัน 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาต้นแบบร่างเทศบัญญัติว่าด้วยนวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 เรื่อง การจัดการปัญหาการพิสูจน์สถานะและสิทธิของบุคคลตามกฎหมายเขตตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนากลไกและมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไร้สัญชาติผ่านกระบวนการคลินิกกฎหมาย ชุมชนบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
4 กลไกการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
5 ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 : กรณีค้ำประกัน 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนากลไกและมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมายของคนไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์โดยผ่านการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก : กรณีศึกษาบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2565 ผู้ร่วม
2 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อสังคม 2560 ผู้ร่วม
3 แนวทางการจัดการปัญหาการพิสูจน์สถานะและสิทธิของบุคคลตามกฏหมาย เขตตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้า
4 แนวทางเชิงนโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมของตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้า
5 ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ผศ.) 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน