รายงานข้อมูลนักวิจัย
นายพงศ์ทวี ทัศวา สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ pongtawee@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านของนักศึกษา หลังเรียนโดยใช้กลวิธีการสอนอ่านแบบ KWL-Plus 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านของนักศึกษา หลังเรียนโดยใช้กลวิธีการสอนอ่านแบบ KWL-Plus 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน MIA เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนาบรรยากาศในชั้นเรียนตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้เชิงสังคมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและแรงจูงใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
5 การศึกษาพัฒนาการทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นในจังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน