รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางสาวธิดารัตน์ ผมงาม สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ thidarat_phom@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์รายวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในจังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา :บทบาทและการดำรงอยู่ในกลุ่มชนชาวกะเหรี่ยง บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
2 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์รายวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในจังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา :บทบาทและการดำรงอยู่ในกลุ่มชนชาวกะเหรี่ยง บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน