รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.เอกชัย ญาณะ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ ekkachai@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การตอบสนองของไดอะตอมที่มีต่อพาราควอตและไกลโฟเซตภายใต้ห้องปฏิบัติของไหลการขนาดเล็ก 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของไดอะตอมระหว่างชุมชีพแบบยึดเกาะเพื่อการหาแนวโน้มในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาความหลากหลายของไดอะตอมพื้นท้องน้ำและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำบางประการของน้ำตกแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 1 : การศึกษาคุณภาพแม่น้ำวัง ในเขตพื้นที่ เมืองลำปาง จ.ลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
2 โครงการย่อยที่ 2 การยกระดับกระบวนการผลิตเซรามิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มศักยภาพเตาเผาของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
3 การตอบสนองของไดอะตอมที่มีต่อพาราควอตและไกลโฟเซตภายใต้ห้องปฏิบัติของไหลการขนาดเล็ก 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของไดอะตอมระหว่างชุมชีพแบบยึดเกาะเพื่อการหาแนวโน้มในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การศึกษาจำนวนของแบคทีเรียทั้งหมดและสายพันธุ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากปูและผลิตภัณฑ์น้ำปู 2560 นักวิจัยร่วม
6 การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเม็ดเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตข้าวแต๋นในพื้นที่จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
7 การศึกษาความหลากหลายของไดอะตอมพื้นท้องน้ำและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำบางประการของน้ำตกแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 Effects of human activities on annual change of water quality by depth profile of Pasak Jolasid Reservoir, Thailand 0 หัวหน้า
2 Two new taxa of Achnanthidium and Encyonema (Bacillariophyceae) from the Yom River, Thailand, with special reference to the areolae occlusions implying ontogenetic relationship 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2559 หัวหน้า