รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางสาวสุภัค โนกุล สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มงานบริการวิชาการและจัดการความรู้ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ maruko_0145@hotmail.com
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน