รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ kusumatin@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงผสมเสาวรสความหนืดต่ำ 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การลดปัญหาการแตกหักของแผ่นข้าวแต๋นดิบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นไรซ์เบอรร์รี่อบพองด้วยไมโครเวฟ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การปรับปรุงคุณภาพสปันจ์เค้กฟักข้าวที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องบางส่วนด้วยแซนแทนกัมและกัวกัม 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 ผลการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องต่อคุณภาพของสปันจ์เค้กฟักข้าว 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงผสมเสาวรสความหนืดต่ำ 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 นวัตกรรมแผ่นฟิล์มสมุนไพรละลายในปากเสริมสร้างรายได้สินค้าสมุนไพรของชุมชนแนวใหม่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
4 การเพิ่มศักยภาพของธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นด้วยนวัตกรรมด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2562 นักวิจัยร่วม
5 การจัดการห่วงโซ่อุปาทานวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นปลอดภัยที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรปลอดภัย ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
6 การลดปัญหาการแตกหักของแผ่นข้าวแต๋นดิบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นไรซ์เบอรร์รี่อบพองด้วยไมโครเวฟ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
8 การปรับปรุงคุณภาพสปันจ์เค้กฟักข้าวที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องบางส่วนด้วยแซนแทนกัมและกัวกัม 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแนวใหม่สู่มาตรฐานการผลิตเพื่อสร้างโอกาสแข่งขันทางการตลาด 2559 นักวิจัยร่วม
10 การสร้างมาตรฐานกระบวนการผลิตอาหารท้องถิ่นในเขตตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นดัชนีน้ำตาลต่ำ 2559 นักวิจัยร่วม
11 ผลการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องต่อคุณภาพของสปันจ์เค้กฟักข้าว 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ธัญพืชเพื่อสุขภาพ 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 สนับสนุนการจัดบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอม 2561 หัวหน้า