รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางนภาลัย ศรีวิชัย สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ n.kadthiya@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลของการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การใช้ชุดกิจกรรม Word Families เพื่อพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลของการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการย่อยที่ 2 กระบวนการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในพื้นที่พิเศษจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การใช้ชุดกิจกรรม Word Families เพื่อพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมติดเกมของเด็กและเยาวชน ในเขตตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
6 การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 2558 นักวิจัยร่วม
7 การศึกษาพัฒนาการทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นในจังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน