รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน สังกัด คณะครุศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ nueakwan@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาภาษาจีนจากป้ายการค้าในชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาจีนของนักศึกษาชาติพันธุ์กระเหรี่ยง สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การประเมินความต้องการจำเป็นของชุมชน ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางรถม้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาจีน ในจังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางรถม้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาจีน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การสร้างองค์ความรู้ทางอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเขตเทศบาลนครลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวภาษาจีนในรูปแบบแอพพลิเคชั่น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 การศึกษาภาษาจีนจากป้ายการค้าในชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รถม้าจำลอง จังหวัดลำปาง ด้วยระบบดูแลสุขภาพหัวใจส่วนบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์และดิจิทัล 2565 นักวิจัยร่วม
5 การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาจีนของนักศึกษาชาติพันธุ์กระเหรี่ยง สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การประเมินความต้องการจำเป็นของชุมชน ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางรถม้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาจีน ในจังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางรถม้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาจีน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 นวัตกรรมทางภาษาและศิลปะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง : ตามรอยเส้นทางรถม้า 2563 นักวิจัยร่วม
9 การสร้างองค์ความรู้ทางอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเขตเทศบาลนครลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 โครงการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การประเมินความต้องการจำเป็นของชุมชนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรถม้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาจีนในจังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
2 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกม้าแกะสลักของชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุกอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
3 ผลงานวิชาการ (ผศ.) 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน