รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ nathakrid@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 นวัตกรรมธรรมนูญสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ความเชื่อด้านสุขภาพที่สัมพันธ์กับความรู้ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจาก โรคหลอดเลือดสมองในตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 บทบาทและการปฏิบัติงานด้านสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การขับเคลื่อนระบบสุขภาพแบบบูรณาการ โดยธรรมนูญสุขภาวะชุมชนของผู้สูงอายุตำบลนิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๔ : ตำบลต้นแบบการพัฒนากิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีความสุข ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๒ : การสร้างมาตรการร่วมของหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาสู่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่ลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจโดยวิธีการสอนแนะต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยสามัญ 2566 นักวิจัยร่วม
2 แผนงานวิจัย เรื่อง ระบบการจัดการตนเองของชุมชนท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาศักยภาพและการรองรับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ภายใต้รูปแบบปกติใหม่ (New Normal) 2565 นักวิจัยร่วม
3 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ กลไกการพัฒนา ขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง เพื่อสร้างเสริมระบบระบบสุขภาพชุมชนรูปแบบปกติใหม่ (New Normal) 2565 นักวิจัยร่วม
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ นวัตกรรมด้านการจัดการสุขภาพของชุมชน และการสื่อสารสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้ภาวะวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 การศึกษาเรื่องเล่า : ประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกและไม่เลือกรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ของผู้สูงอายุในตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 2565 นักวิจัยร่วม
6 กระบวนการและผลของการพัฒนาแกนนำเพื่อส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายของชุมชนโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมไทลื้อเป็นฐาน ในตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
7 การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขความยากจนระดับจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
8 การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพรแม่มอกเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนพื้นที่อ.เถิน จ.ลำปาง ด้วยโมเดลแก้จน : แม่มอกสมุนไพร 2565 นักวิจัยร่วม
9 ความเชื่อด้านสุขภาพที่สัมพันธ์กับความรู้ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจาก โรคหลอดเลือดสมองในตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 นวัตกรรมธรรมนูญสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 ภาวะสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
12 บทบาทและการปฏิบัติงานด้านสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การขับเคลื่อนระบบสุขภาพแบบบูรณาการ โดยธรรมนูญสุขภาวะชุมชนของผู้สูงอายุตำบลนิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม บ้านแม่ปุงตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
15 การเสริมสร้างธรรมนุญสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
16 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๔ : ตำบลต้นแบบการพัฒนากิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีความสุข ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
17 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๒ : การสร้างมาตรการร่วมของหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาสู่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่ลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
18 แผนงานวิจัย : การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน 2560 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการการพัฒนาศุกยภาพชุมชนด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้า