รายงานข้อมูลนักวิจัย
ดร.พัชรี ปัญญานาค สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๐ : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนานวัตกรรมพื้นบ้านในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๑ : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนานวัตกรรมพื้นบ้านในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 พันธุกรรมควบคุมประสิทธิภาพการงอกและการถ่ายเทสารอาหารที่สะสมในเมล็ดข้าว (Oryza sativa L.) 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของผลผลิตและลักษณะที่สัมพันธ์กับผลผลิตในข้าว (Oryza sativa L.) 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 ประเมินอิทธิพลทางพันธุกรรมของลักษณะเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มในข้าว (Oryza sativa L.) 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๐ : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนานวัตกรรมพื้นบ้านในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๑ : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนานวัตกรรมพื้นบ้านในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 โครงการวิจัยย่อยที่ ๗ : แนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2560 นักวิจัยร่วม
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๙ : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการธนาคารขยะของชุมชนบ้านใหม่พัฒนาใต้ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 2560 นักวิจัยร่วม
5 โครงการวิจัยย่อยที่ ๙ : การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2560 นักวิจัยร่วม
6 พันธุกรรมควบคุมประสิทธิภาพการงอกและการถ่ายเทสารอาหารที่สะสมในเมล็ดข้าว (Oryza sativa L.) 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของผลผลิตและลักษณะที่สัมพันธ์กับผลผลิตในข้าว (Oryza sativa L.) 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 ประเมินอิทธิพลทางพันธุกรรมของลักษณะเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มในข้าว (Oryza sativa L.) 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ความแตกต่างทางพันธุกรรมของลักษณะการงอกและการถ่ายเทสารอาหารที่สะสมในเมล็ดของพันธุ์ถั่วเหลือง 0 หัวหน้า
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตในข้าว 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน