รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.อำนาจ สงวนกลาง สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ amnat.sng@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 วิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวกูฎทันตสูตรในพระพุทธศาสนาเถระวาท 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ขันธ์ 5 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : การอธิบายในเชิงอภิปรัชญา 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขากับทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนารูปแบบนโยบายสาธารณะเพื่อการแก้ปัญหาหมอกควันเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 ศึกษาการใช้อิทธิบาท 4 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 เปรียบเทียบคำสอนเรื่องอัตถะประโยชน์ในพุทธศาสนาเถรวาทกับ ปรัชญาประโยชน์นิยมของ เจอรมี เบนธัม และ จอห์น สจว๊ต มิลล์ 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 วิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวกูฎทันตสูตรในพระพุทธศาสนาเถระวาท 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ขันธ์ 5 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : การอธิบายในเชิงอภิปรัชญา 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขากับทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนารูปแบบนโยบายสาธารณะเพื่อการแก้ปัญหาหมอกควันเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 กลไกการจัดการชุมชนเพื่อการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
7 ศึกษาการใช้อิทธิบาท 4 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 เปรียบเทียบคำสอนเรื่องอัตถะประโยชน์ในพุทธศาสนาเถรวาทกับ ปรัชญาประโยชน์นิยมของ เจอรมี เบนธัม และ จอห์น สจว๊ต มิลล์ 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามหลักพุทธธรรม 2560 หัวหน้า
2 การศึกษาวิเคราะห์ความกตัญญูกตเวที ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 2564 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน