รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ nukit@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ระบบติดตามรถขนถ่านถ่านหินลิกไนท์ ในเหมืองการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยประยุกต์ใช้ระบบ RFID ผ่านระบบคราวไอโอที (IOT Cloud) 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะต้นแบบ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ.. 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาระบบต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลสินค้าเกษตร : กรณีศึกษาอ้อยคั้นน้ำ ในเขตจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 การพัฒนากระบวนการคัดแยกภาพถ่ายระดับความรุนแรงของแผลกดทับด้วยปัญญาประดิษฐ์ 2566 นักวิจัยร่วม
3 ระบบเกษตรแม่นยำสำหรับผักอินทรีย์ต้นแบบ 2565 นักวิจัยร่วม
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การพัฒนากระบวนการตัดและระบบลำเลียงอิฐมอญ โดยใช้ระบบอัตโนมัติของวิสาหกิจชุมชนผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาระบบติดตามคุณภาพน้ำ แม่น้ำวัง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
6 ระบบติดตามรถขนถ่านถ่านหินลิกไนท์ ในเหมืองการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยประยุกต์ใช้ระบบ RFID ผ่านระบบคราวไอโอที (IOT Cloud) 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 โรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะต้นแบบ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเตียงพลิกป้องกันแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง 2564 นักวิจัยร่วม
9 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
10 ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ.. 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 Smart Farm: Applying the use of NodeMCU, IOT, NETPIE and LINE API for a Lingzhi Mushroom Farm in Thailand 0 ผู้ร่วม
2 The Prototype of the Integration between Low Cost Single Private LoRa Gateway and Public AIS NB-IOT 0 ผู้ร่วม
3 An integrated system of applying the use of Internet of Things, RFID and cloud computing: A case study of logistic management of Electricity Generation Authority of Thailand (EGAT) Mae Mao Lignite Coa 0 ผู้ร่วม
4 A smart photovoltaic system with Internet of Thing: A case study of the smart agricultural greenhouse 0 หัวหน้า
5 Internet of things (IOT) for smart solar energy: A case study of the smart farm at Maejo University 0 ผู้ร่วม
6 การบูรณาการประยุกต์ใช้ RFID (Radio Frequency Identification) และ IoT (Internet of Thing) ผ่านระบบคลาวด์ Cloud Computing สำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 0 ผู้ร่วม
7 การจัดการโลจิสติกส์รถขนถ่านหินลิกไนต์ในเหมือนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยการประยุกต์ใช้ระบบ Auto ID ผ่านระบบคราว Cloud Computing 0 ผู้ร่วม
8 The Prototype of RFID system for logistic management of Mae Moh Lignite Coal Mining giant trucks 0 หัวหน้า
9 การประยุกต์ใช้ IoT Netpie และ Line API เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนการเกษตร : กรณีศึกษาโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการวิชาการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 หัวหน้า
2 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 หัวหน้า
3 คาราวานคอมพิวเตอร์สู่โรงเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 หัวหน้า