รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางสาวอภิรดี จีนคร้าม สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ apiradee_j@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การใช้ทฤษฎีพื้นที่รอยต่อพัฒนาการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการตอบสนองการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูสอนภาษาอังกฤษ โดยผ่านกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง-พูด ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การศึกษาพัฒนาการทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นในจังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การใช้ทฤษฎีพื้นที่รอยต่อพัฒนาการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการตอบสนองการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โคงการย่อยที่ 1 กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 โครงการร่วมสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนต.ปงยางคก ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 2565 นักวิจัยร่วม
4 การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการศึกษายุค 4.0 2563 นักวิจัยร่วม
6 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อม (SME) ในจังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
7 การสร้างเครื่องตัดผ้าเทปหนามเตย ควบคุมด้วยเทคโนโลยี PLC (กรณีศึกษา : บริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จำกัด) 2561 นักวิจัยร่วม
8 การพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูสอนภาษาอังกฤษ โดยผ่านกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง-พูด ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การศึกษาพัฒนาการทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นในจังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 การพัฒนาบรรยากาศในชั้นเรียนตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้เชิงสังคมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและแรงจูงใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน