รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ w.karuehanon@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ กระบวนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงครั่งภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การสังเคราะห์ไอออนลอกแบบชนิดแม่เหล็กที่จำเพาะเจาะจงต่อตะกั่วเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุจำเพาะในการบำบัดน้ำเสีย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การประยุกต์ใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแผ่นบางเพื่อการวิเคราะห์และแยกกลุ่มสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงเชิงคุณภาพในผักเพื่อพัฒนาเป็นชุดทดสอบภาคสนาม 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 นวัตกรรมการลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดโดยใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุดูดซับสำหรับโรงงานผลิตข้าวแต๋นในจังหวัดลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
5 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบไอออนที่จำเพาะเจาะจงต่ออาร์เซนิคสำหรับการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การตรวจสอบหาโครโมจีนิครีเอเจนต์ที่เหมาะสมสำหรับการหาปริมาณ โลหะหนักด้วยเทคนิคยูวีวิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมทรี 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 พอลิเมอร์ลอกแบบเพื่อการสกัดของเคอร์ซิตินในใบหม่อนโดยวิธีการสกัดแบบเฟสของแข็ง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบเป็นเฟสของแข็งในการสกัดกรดอะมิโนจากถั่วเหลือง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ กระบวนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงครั่งภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านชนิดพ่นเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย 2565 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี (C-PTK) ของนักศึกษาครูเคมี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในยุคการศึกษาวิถีใหม่ 2565 นักวิจัยร่วม
4 แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิตครั่งจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 การสังเคราะห์ไอออนลอกแบบชนิดแม่เหล็กที่จำเพาะเจาะจงต่อตะกั่วเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุจำเพาะในการบำบัดน้ำเสีย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การประยุกต์ใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแผ่นบางเพื่อการวิเคราะห์และแยกกลุ่มสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงเชิงคุณภาพในผักเพื่อพัฒนาเป็นชุดทดสอบภาคสนาม 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การพัฒนาสารสกัดเข้มข้นสำหรับเวชสำอางจากเห็ดเยื่อไผ่และสมุนไพรของชุมชนในอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
8 นวัตกรรมการลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดโดยใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุดูดซับสำหรับโรงงานผลิตข้าวแต๋นในจังหวัดลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
9 การประยุกต์ใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุดูดซับเพื่อลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดข้าวแต๋น 2562 นักวิจัยร่วม
10 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบไอออนที่จำเพาะเจาะจงต่ออาร์เซนิคสำหรับการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 การบำบัดโลหะหนักในน้ำใต้ดินของเหมืองถ่านหินลิกไนต์โดยการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล 2560 นักวิจัยร่วม
12 การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสารโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่น เพื่อทดแทนน้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
13 การตรวจสอบหาโครโมจีนิครีเอเจนต์ที่เหมาะสมสำหรับการหาปริมาณ โลหะหนักด้วยเทคนิคยูวีวิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมทรี 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 พอลิเมอร์ลอกแบบเพื่อการสกัดของเคอร์ซิตินในใบหม่อนโดยวิธีการสกัดแบบเฟสของแข็ง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
15 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบเป็นเฟสของแข็งในการสกัดกรดอะมิโนจากถั่วเหลือง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 การทดสอบสารพิษในอาหารและลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ 2560 หัวหน้า
2 การทดสอบเห็ดพิษและการทดสอบสารพิษในอาหาร 2560 หัวหน้า
3 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนที่บูรณาการงานบริการวิชาการของสาขาวิชาเคมี 2559 หัวหน้า
4 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคอมสาขาเคมี 2559 หัวหน้า