รายงานข้อมูลนักวิจัย
ดร.นงลักษณ์ สายเทพ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ nonglak_s@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากแป้งที่ปราศจากกลูเตน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ผลทางด้านจุลินทรีย์และกายภาพของขนมปัง ที่ห่อด้วยผ้าแรปไขผึ้ง (Beeswax Wrap) 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ความสามารถในการต้านจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระของพืชบางชนิดที่ใช้เป็นสีผสมอาหาร 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากเศษพืชโดยกล้าเชื้อผสมของจุลินทรีย์ย่อยเซลลูโลส 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การจัดจำแนกและหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากแบคทีเรียย่อยเซลลูโลสในการย่อยสลายเซลลูโลซิกไฟเบอร์จากธรรมชาติเพื่อผลิตไบโอเอทานอล 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากแป้งที่ปราศจากกลูเตน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ผลทางด้านจุลินทรีย์และกายภาพของขนมปัง ที่ห่อด้วยผ้าแรปไขผึ้ง (Beeswax Wrap) 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง ขนมปังแป้งปราศจากกลูเตนเพื่อพัฒนาทักษะ แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู 2564 นักวิจัยร่วม
4 ความสามารถในการต้านจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระของพืชบางชนิดที่ใช้เป็นสีผสมอาหาร 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากเศษพืชโดยกล้าเชื้อผสมของจุลินทรีย์ย่อยเซลลูโลส 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การจัดจำแนกและหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากแบคทีเรียย่อยเซลลูโลสในการย่อยสลายเซลลูโลซิกไฟเบอร์จากธรรมชาติเพื่อผลิตไบโอเอทานอล 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 อบรมทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา 2561 หัวหน้า
2 อบรมทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา 2560 หัวหน้า
3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการวิชาการของสาขาชีววิทยา 2559 หัวหน้า