รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ swutthis@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งจากโรงเรียนในเขตตัวเมือง และโรงเรียนในเขตท้องถิ่น อ.เมือง จ.ลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาของที่ระลึก สมุดป๊อปอัพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางรถม้าย่านเมืองเก่าเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
2 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมผ่านการแปลคำนามประสมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน 2559 นักวิจัยร่วม
3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งจากโรงเรียนในเขตตัวเมือง และโรงเรียนในเขตท้องถิ่น อ.เมือง จ.ลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 Supervisor is Perception of Employee is Competency in English Communication, Hospitality Industry, Lampang Province 2560 หัวหน้า
2 Creation of Learning Strategies for Development of English Reading Skill by the Extensive Reading in EFL Classroom 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน