รายงานข้อมูลนักวิจัย
ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Nat_cha@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนรู้ สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานแบบทะยานสู่เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนรู้ สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
3 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 2565 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานแบบทะยานสู่เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การพัฒนาข้อกำหนดเฉพาะการจัดการธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน