รายงานข้อมูลนักวิจัย
ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์ สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Saranya@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 แนวทางการพัฒนารูปแบบและลักษณะของชุดลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดสำหรับโรงงานผลิตข้าวแต๋นในจังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาการผลิตและเปรียบเทียคุณสมบัติทางเคมี ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการยอมรับของเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรพลังงานต่ำที่ใช้หญ้าหวานเป็นสารเคมีให้ความหวาน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ปริมาณไลโคปีนในเนื้อและเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าว ระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่แข็ง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องงอกวอแก้วให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ 2563 นักวิจัยร่วม
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงผสมเสาวรสความหนืดต่ำ 2563 นักวิจัยร่วม
3 แนวทางการพัฒนารูปแบบและลักษณะของชุดลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดสำหรับโรงงานผลิตข้าวแต๋นในจังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 นวัตกรรมการลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดโดยใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุดูดซับสำหรับโรงงานผลิตข้าวแต๋นในจังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
5 การศึกษาการผลิตและเปรียบเทียคุณสมบัติทางเคมี ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการยอมรับของเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรพลังงานต่ำที่ใช้หญ้าหวานเป็นสารเคมีให้ความหวาน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแนวใหม่สู่มาตรฐานการผลิตเพื่อสร้างโอกาสแข่งขันทางการตลาด 2559 นักวิจัยร่วม
7 การสร้างมาตรฐานกระบวนการผลิตอาหารท้องถิ่นในเขตตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นดัชนีน้ำตาลต่ำ 2559 นักวิจัยร่วม
8 ปริมาณไลโคปีนในเนื้อและเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าว ระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่แข็ง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน