รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ jaruwan@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลกระทบของการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อผล การดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมที่รับรองกรีนโฮเทล 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การวิเคราะห์อิทธิพลการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การสร้างระบบสารสนเทศแนะนำข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนารูปแบบการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลปงยาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดลำปางโดยการพัฒนาหลักสูตรการใช้ธุรกิจออนไลน์ 2566 นักวิจัยร่วม
2 การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 โครงการย่อยที่ 3 : การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนเชิงบูรณาการโดยใช้ต้นทุน ศักยภาพ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาพื้นที่อำเภองาว และอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
4 ผลกระทบของการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อผล การดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมที่รับรองกรีนโฮเทล 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การวิเคราะห์อิทธิพลการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การพัฒนาข้อกำหนดเฉพาะการจัดการธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
7 กรอบแนวทางการเพิ่มแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล 2563 นักวิจัยร่วม
8 การพยากรณ์ปริมาณการซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย 2563 นักวิจัยร่วม
9 การพยากรณ์ยอดขายสินค้าใหม่จากสมุนไพรที่เหมาะสมด้วยวิธี Evolutionary 2563 นักวิจัยร่วม
10 การสร้างระบบสารสนเทศแนะนำข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน 2562 นักวิจัยร่วม
12 การพัฒนารูปแบบการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลปงยาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ้าถักโครเชต์ ด้วยกลไกลการมีส่วนร่วม 2559 นักวิจัยร่วม
14 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
15 ไส้เดือนดิน กลไกการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
16 การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง ด้วยวิธีเชิงฮิวริสติกส์ กรณีศึกษาอาหารสุกร 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาข้อกําหนดเฉพาะการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลําปาง. 2565 หัวหน้า
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย 2565 หัวหน้า
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการสร้างความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการทั้งภายในประเทศและประเทศในภูมิภาคเอเซียนให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนSMEsจังหวัดลำางเรื่องการสร้างเว็บไซต์ ฯลฯ 2559 หัวหน้า
2 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ที่บูรณาการจากโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 2559 หัวหน้า
3 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ที่บูรณทการจากโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 2559 หัวหน้า
4 โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง คณะวิทยาการจัดการ 2559 หัวหน้า
5 โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง คณะวิทยาการจัดการ 2559 หัวหน้า
6 โครการบริการวิชาการที่บูรณาการเรียนการสอนและการนำไปใช้ประโยชน์ เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคระห์ด้วยเทคนิค Data minnig สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2559 หัวหน้า
7 โครงการบริการวิชาการ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2558 หัวหน้า
8 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ตามบริบทของพื้นที่ (ด้านพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และเกษตรอินทรีย์) 2558 หัวหน้า
9 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการวิชาการกับหน่อยงานภาครัฐและเอกชน เรื่องการอบรมการสร้างและออกแบบตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนธุรกิจขนาดย่อย(SMEs)ฯลฯ 2558 หัวหน้า