รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ suprawee_saeng@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การวิเคราะห์อนุภาคและความ ขัดแย้งที่ผสมผสานในนวนิยายชุด หิมวันต์รัญจวน 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การสืบค้นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผ่านเรื่องเล่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ภาพสะท้อนวัฒนธรรมไทยจากวรรณกรรมเรื่อง เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก ตามแนวพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2548 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การวิเคราะห์ความเชื่อเหนือธรรมชาติและการสร้างภาวะเหนือธรรมชาติ ในนวนิยายซีรีส์ผ้าของพงศกร 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การวิเคราะห์อนุภาคและความ ขัดแย้งที่ผสมผสานในนวนิยายชุด หิมวันต์รัญจวน 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การสืบค้นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผ่านเรื่องเล่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การรับรู้และการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของผู้พูดภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่ที่มีสมรรถภาพในการพูดภาษาไทยแตกต่างกัน 2560 นักวิจัยร่วม
4 ภาพสะท้อนวัฒนธรรมไทยจากวรรณกรรมเรื่อง เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก ตามแนวพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2548 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การวิเคราะห์ความเชื่อเหนือธรรมชาติและการสร้างภาวะเหนือธรรมชาติ ในนวนิยายซีรีส์ผ้าของพงศกร 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผ่านเรื่องเล่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน, สักทอง : 0 หัวหน้า
2 อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผ่านเรื่องเล่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน, สักทอง : 0 หัวหน้า
3 วิถีชีวิตและบทบาทหน้าที่ของนิทานพื้นบ้านชาวปกาเกอะญอ บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง. 2565 หัวหน้า
4 การวิเคราะห์ความเชื่อเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผ้าของพงศกร 2559 หัวหน้า
5 การวิเคราะห์การสร้างภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายชุดผ้าของพงศกร 2560 หัวหน้า
6 วิถีที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านชาวลาหู่ ชุมชนป่าคาสันติสุข บ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 อบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 11 2559 หัวหน้า