รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางสาวจิรภัทร จอมพล สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาวิธีการสอนการฟัง-พูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ละครจีนสำหรับเด็กเรื่อง Home with Kids สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาวิธีการสอนการฟัง-พูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ละครจีนสำหรับเด็กเรื่อง Home with Kids สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาวิธีการสอนการฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใช้ละครจีนสำหรับเด็ก เรื่อง Home with Kids 2559 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน