รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ฉัตรสุดา มาทา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ chatsuda@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะเสี่ยงหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน บ้านแม่ทะหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ กลุ่มวัยทำงาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มวัยทำงาน กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของวัยทำงาน กรณีศึกษาในอำเภองาว จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 แผนงานวิจัยเรื่อง : นวัตกรรมสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
6 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การศึกษาความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และอาการปอดอุดกั้นเรื้อรังของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกัน การติดเชื้อในผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคปอด ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าไคร้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชน ในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชน ในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อภาวะความเครียดในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 ผลของโปรแกรมการรักษาฟื้นฟูความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อของช่างซ่อมบำรุงในโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะเสี่ยงหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน บ้านแม่ทะหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ กลุ่มวัยทำงาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มวัยทำงาน กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิงไทยในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งหนึ่ง จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
5 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการกระจายเชิงพื้นที่โรคหลอดเลือดสมองในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
6 แผนงานวิจัยเรื่อง : นวัตกรรมสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
7 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของวัยทำงาน กรณีศึกษาในอำเภองาว จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ 2565 นักวิจัยร่วม
9 โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านชนิดพ่นเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย 2565 นักวิจัยร่วม
10 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 การศึกษาความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และอาการปอดอุดกั้นเรื้อรังของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกัน การติดเชื้อในผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคปอด ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าไคร้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชน ในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชน ในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
15 การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในบริบทของชุมชนเมืองภาคเหนือ : แผนงานวิจัยไทยอารี 2564 นักวิจัยร่วม
16 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อภาวะความเครียดในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
17 บทบาทและการปฏิบัติงานด้านสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
18 การศึกษาแนวทางในการสร้างนวัตกรรมด้านความปลอดภัยการเคลื่อนไหวทางกายของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง กรณีศึกษา: ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
19 การศึกษาแนวทางในการสร้างนวัตกรรมสำหรับการป้องกันการเกิดแผลกดทับของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงกรณีศึกษา : ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
20 รูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยาและยาสมุนไพรของผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
21 แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
22 นวัตกรรมจักสานบริหารร่างกาย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
23 การพัฒนารูปแบบการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสู่การผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมขนบ้านปู่จ้อย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
24 ผลของโปรแกรมการรักษาฟื้นฟูความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อของช่างซ่อมบำรุงในโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
25 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๔ : ตำบลต้นแบบการพัฒนากิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีความสุข ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 2560 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 Elderly holistic awareness and risk factors of falling in Lampang province, Thailand 0 หัวหน้า
2 Association between sleep quality and musculoskeletal disorder symptoms among maintenance workers 0 หัวหน้า
3 ความชุกของคุณภาพการนอนหลับไม่ดี และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับกับอาการความผิดปกติของกล้ามเนื้อและโครงกระดูกในช่างซ่อมบำรุง 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 อบรมให้ความรู้และทักษะการประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะการหกล้มในผู้สูงอายุ 2560 หัวหน้า