รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.จิตรลดา มูลมา สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ jitlada@lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อกูเกิลคลาสรูมในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนออนไลน์ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อกูเกิลคลาสรูมในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนออนไลน์ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การลดปัญหาที่ฟันผุของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
3 การประเมินความจำเป็นใช้ทักษะการสื่อสารฟัง-พูดภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ตำรวจและตำรวจจราจร จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนาความตระหนักรู้หน่วยเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การศึกษาความต้องการทักษะฟัง พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง 2559 ผู้ร่วม
2 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการเขียนแบบร่วมมือด้วยวิธีการเขียนแบบประชันหน้ากันแบบใช้เอกสารออนไลน์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษ 2564 หัวหน้า
3 กูเกิลคลาสรูม: ความเข้าใจในทัศนคติของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีต่อการใช้กูเกิลคลาสรูมในรูปแบบการเรียนออนไลน์ 2564 หัวหน้า
4 An Analysis of Thai EFL Students Writing Errors and Exploration of their Satisfactions in Online Collaborative Writing Using Google Docs 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน