รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ kittiya.edtech@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนารูปแบบสื่อวีดีทัศน์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาวิศวกรสังคม 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนาสื่อ มัลดิมีเดียเชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรการศึกษาสำหรับนักศึกษาครู 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนาสื่อ มัลดิมีเดียเชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การพัฒนารูปแบบสื่อวีดีทัศน์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาวิศวกรสังคม 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรการศึกษาสำหรับนักศึกษาครู 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์รายวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในจังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
6 การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการแบบองค์รวมเขตลุ่มน้ำจาง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
7 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้โปรแกรมอันปลั๊ก สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
8 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเครื่องมือทางปัญญารายวิชาวิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
9 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ โดยการจัดการความรู้ สำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านห้วยมะเกลือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
10 การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นภูมิปัญญาการจักสาน บ้านห้วยมะเกลือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
11 การพัฒนาสื่อ e-Learning ผีปู่ย่า สื่อสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน 2559 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน