รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.นิตยา มูลปินใจ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ lan-na@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ ในการสื่อสารภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๖ : การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 วัจนกรรมการนำเสนอข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชน :ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ ในการสื่อสารภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การจัดการความรู้ในการดำรงอยู่ของภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในศตวรรษที่ 21 ของจังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
3 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๖ : การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การรับรู้และการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของผู้พูดภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่ที่มีสมรรถภาพในการพูดภาษาไทยแตกต่างกัน 2560 นักวิจัยร่วม
5 การตั้งชื่อถนนในเขตเทศบาลนครลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
6 กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 วัจนกรรมการนำเสนอข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชน :ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การจัดการความรู้ในการธำรงรักษาของภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในศตวรรษที่ 21 ของจังหวัดลำปาง 2565 ผู้ร่วม
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วรร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้า
3 การพัฒนาศักยภาพการพูดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) กระบวนการ PDCA 2559 หัวหน้า
4 กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน