รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Sirinya@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 รูปแบบการนำเสนอคำศัพท์และ ความหมายใหม่ในเพจสังคมออนไลน์ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 กลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างความตลกบนหน้าแฟนเพจ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ในเฟซบุ๊ก 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 รูปแบบการนำเสนอคำศัพท์และ ความหมายใหม่ในเพจสังคมออนไลน์ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น 3 ภาษา สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางรถม้า (สายวัฒนธรรม) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
3 การรับรู้และการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของผู้พูดภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่ที่มีสมรรถภาพในการพูดภาษาไทยแตกต่างกัน 2560 นักวิจัยร่วม
4 กลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างความตลกบนหน้าแฟนเพจ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ในเฟซบุ๊ก 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์บนหน้าแฟนเพจ ข้อความโดน ๆ ในเฟซบุ๊ก : ความหมายชี้บ่งเป็นนัย 2559 หัวหน้า
2 กลวิธีการสร้างความตลกบนหน้าแฟนเพจ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ในเฟสบุ๊ค 2560 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 อบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 12 2560 หัวหน้า