รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ oranc@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ระบบเกษตรแม่นยำสำหรับผักอินทรีย์ต้นแบบ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาระบบติดตามคุณภาพน้ำ แม่น้ำวัง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาระบบติดตามคุณภาพน้ำ แม่น้ำวัง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 ระบบเกษตรแม่นยำสำหรับผักอินทรีย์ต้นแบบ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 แผนงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลคุณภาพแม่น้ำวัง ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 ระบบติดตามรถขนถ่านถ่านหินลิกไนท์ ในเหมืองการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยประยุกต์ใช้ระบบ RFID ผ่านระบบคราวไอโอที (IOT Cloud) 2564 นักวิจัยร่วม
5 โรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะต้นแบบ 2564 นักวิจัยร่วม
6 การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 Smart Farm: Applying the use of NodeMCU, IOT, NETPIE and LINE API for a Lingzhi Mushroom Farm in Thailand 0 ผู้ร่วม
2 The Prototype of the Integration between Low Cost Single Private LoRa Gateway and Public AIS NB-IOT 0 ผู้ร่วม
3 An integrated system of applying the use of Internet of Things, RFID and cloud computing: A case study of logistic management of Electricity Generation Authority of Thailand (EGAT) Mae Mao Lignite Coa 0 หัวหน้า
4 A smart photovoltaic system with Internet of Thing: A case study of the smart agricultural greenhouse 0 ผู้ร่วม
5 Internet of things (IOT) for smart solar energy: A case study of the smart farm at Maejo University 0 หัวหน้า
6 IOT for smart farm: A case study of the Lingzhi mushroom farm at Maejo University 0 หัวหน้า
7 การบูรณาการประยุกต์ใช้ RFID (Radio Frequency Identification) และ IoT (Internet of Thing) ผ่านระบบคลาวด์ Cloud Computing สำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 0 หัวหน้า
8 การจัดการโลจิสติกส์รถขนถ่านหินลิกไนต์ในเหมือนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยการประยุกต์ใช้ระบบ Auto ID ผ่านระบบคราว Cloud Computing 0 หัวหน้า
9 The Prototype of RFID system for logistic management of Mae Moh Lignite Coal Mining giant trucks 0 ผู้ร่วม
10 การประยุกต์ใช้ IoT Netpie และ Line API เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนการเกษตร : กรณีศึกษาโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 0 ผู้ร่วม
11 An integrated system of applying the use of internet of things ,RFID and cloud computing : A case study of logistic management of Electricity Generation Authority of Thailand (EGAT) Mae Moh Lignite Co 0 หัวหน้า
12 IOT for smart farm: A case study of the Lingzhi mushroom farm Maejo University 0 หัวหน้า
13 Internet of things (IOT) for smart solar energy : A case study of the smart farm at Maejo University 0 หัวหน้า
14 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองล้านนา ตำบลนาแก้ว : โดยการประยุกต์ใช้ Google Map API 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน