รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางอรทัย เลาอลงกรณ์ สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ orathai@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูปฐมวัย เรื่อง ส่งเสริมทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูปฐมวัย เรื่อง ส่งเสริมทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 2558 นักวิจัยร่วม
4 การศึกษาผลการพัฒนาภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยโดยใช้บทเพลงสองภาษาเป็นสื่อในการเรียนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาโอยาม่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน