รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.อารยา อริยา สังกัด คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ araya.a@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจวายด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศชุมชนและสื่อดิจิทัลสมัยใหม่เชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนท่องเที่ยว บ้านทุ่งม่านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเฟซบุคไลฟ์ขายสินค้าของประเทศไทยด้วยเทคนิคการทําเหมืองข้อมูล 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพยากรณ์หลักทรัพย์โดยใช้เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพยากรณ์หลักทรัพย์โดยใช้เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการพยากรณ์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนเพาะเห็ดของชุมชนบ้านแม่ฮวก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การเปรียบเทียบความแม่นยำการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาด้วยตัวแบบพยากรณ์แบบต่างๆ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจวายด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการกาแฟเพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน 2565 นักวิจัยร่วม
3 โครงการร่วมสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนต.ปงยางคก ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 2565 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศชุมชนและสื่อดิจิทัลสมัยใหม่เชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนท่องเที่ยว บ้านทุ่งม่านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเฟซบุคไลฟ์ขายสินค้าของประเทศไทยด้วยเทคนิคการทําเหมืองข้อมูล 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การยอมรับเทคโนโลยีของเว็บไซต์พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า กรณีศึกษา เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มน้ําพริกเผาผลไม้ตามฤดูกาล บ้านเวียง สวรรค์ ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 2563 นักวิจัยร่วม
7 การพัฒนาข้อกำหนดเฉพาะการจัดการธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
8 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี AR 2563 นักวิจัยร่วม
9 การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากไผ่และผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชนสู่การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
10 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากกล้วยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
11 การพยากรณ์หลักทรัพย์โดยใช้เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การพยากรณ์หลักทรัพย์โดยใช้เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ : แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ของเทศบาลตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2560 นักวิจัยร่วม
14 การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการพยากรณ์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
15 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนเพาะเห็ดของชุมชนบ้านแม่ฮวก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
16 การเปรียบเทียบความแม่นยำการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาด้วยตัวแบบพยากรณ์แบบต่างๆ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
17 อุปสงค์การส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกของไทย 2558 นักวิจัยร่วม
18 การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน ในตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน