รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ weerapunin@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาเครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารสำหรับผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งในครัวเรือน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบผสมผสานการผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารทำความเย็นเอทิลีน ไกลคอล 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบน็อคดาวน์สำหรับตะเกียบไม้ไผ่ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตถ่านชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งข้าวโพดด้วยกระบวนไพโรไลซิสแบบช้าสาหรับกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงดิน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้าสำหรับกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
6 การใช้ถ่านชีวภาพเพื่อกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับการปลูกข้าวโพดในชุมชนบ้านแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 เชื้อเพลิงอัดแท่งจากการผลิตร่วมของถ่านซังข้าวโพดกับถ่านหินลิกไนต์เหลือทิ้งคุณภาพต่ำ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 สมบัติทางกายภาพและทางกลของอิฐมอญที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การออกแบบและสร้างเครื่องดักฝุ่นแบบเปียกสำหรับโรงสีข้าวชุมชน 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การออกแบบเครื่องขึ้นรูปแผ่นไม้ไผ่อัดด้วยกระบวนการอัดร้อน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไผ่ จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 โครงการย่อยที่ 3 : การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนเชิงบูรณาการโดยใช้ต้นทุน ศักยภาพ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาพื้นที่อำเภองาว และอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการป้องกันและรองรับโรคอุบัติใหม่ในมิติเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 แผนงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพเพื่อเกษตรปลอดภัยสำหรับชุมชนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
6 โครงการย่อยที่ 1 : การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของข้าวไรซ์เบอร์รี่และผักคะน้าในระดับแปลงทดสอบ 2565 นักวิจัยร่วม
7 การพัฒนาเครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารสำหรับผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งในครัวเรือน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 แนวทางการยกระดับการแปรรูปจากถ่านไม้ไผ่และถ่านเมล็ดกาแฟ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
9 การพัฒนาตำรับยาน้ำมันสมุนไพรสูตรใหม่ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
10 การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน 2562 นักวิจัยร่วม
11 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบผสมผสานการผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารทำความเย็นเอทิลีน ไกลคอล 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การใช้นวัตกรรมด้านพลังงานในการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ปงยางคกโมเดล 2561 นักวิจัยร่วม
13 การพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบน็อคดาวน์สำหรับตะเกียบไม้ไผ่ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตถ่านชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งข้าวโพดด้วยกระบวนไพโรไลซิสแบบช้าสาหรับกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงดิน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
15 ผลของอุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการชุบแข็งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กแหนบที่ใช้ตีมีดที่หมู่บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
16 การผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้าสำหรับกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
17 การใช้ถ่านชีวภาพเพื่อกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับการปลูกข้าวโพดในชุมชนบ้านแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
18 เชื้อเพลิงอัดแท่งจากการผลิตร่วมของถ่านซังข้าวโพดกับถ่านหินลิกไนต์เหลือทิ้งคุณภาพต่ำ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
19 ผลของอัตราการปั่นกวนของการชุบแข็งในน้ำต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าคาร์บอน เกรด AISI 1080 2559 นักวิจัยร่วม
20 การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบสมรรถนะเตาไพโรไลซิสในการผลิตถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดสำหรับการใช้งานในชุมชนบ้านแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
21 การผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพด ด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้าสำหรับกักเก็บ คาร์บอนและปรับปรุงดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
22 สมบัติทางกายภาพและทางกลของอิฐมอญที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
23 การออกแบบและสร้างเครื่องดักฝุ่นแบบเปียกสำหรับโรงสีข้าวชุมชน 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
24 การพัฒนาคุณภาพเชื้อเพลิงแข็งจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมด้านพลังงาน 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การผลิตถ่านอัดแท่งโดยใช้ของเหลือทิ้งจากข้าวโพด ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
2 การผลิตถ่านอัดแท่งโดยใช้ของเหลือทิ้งจากข้าวโพด ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
3 การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการผลิตอิฐมอญที่มีส่วนผสมของดินเหนียวร่วมกับเถ้าลอยลิกไนต์ 0 หัวหน้า
4 การพัฒนาสมบัติทางกายภาพและทางกลของอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยและเถ้าหนักลิกไนต์ 0 หัวหน้า
5 ประสิทธิภาพเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบชนิดเติมเชื้อเพลิงต่อเนื่องขนาดครัวเรือน 0 หัวหน้า
6 สมบัติทางกายภาพและทางกลของอิฐมอญที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ 0 หัวหน้า
7 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากข้าวโพด 0 หัวหน้า
8 การศึกษาทางเทคนิคและต้นทุนการผลิตของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ 0 หัวหน้า
9 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาการรับซื้อเชื้อเพลงชีวมวลในจังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
10 การพัฒนาประสิทธิภาพเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแกลบโดยใช้ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน 0 หัวหน้า
11 การออกแบบและสร้างพัดลมระบายความร้อนปรับตั้งค่าตามอุณหภูมิ 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน