รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ pramote@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักศึกษาครู 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ผลการส่งเสริมสมรรถนะด้านการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม ด้วยอินโฟกราฟิก โดยใช้บทเรียน อีเลิร์นนิงสำหรับนักศึกษาครู 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณสำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้ผังกราฟิก 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักศึกษาครู 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ผลการส่งเสริมสมรรถนะด้านการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม ด้วยอินโฟกราฟิก โดยใช้บทเรียน อีเลิร์นนิงสำหรับนักศึกษาครู 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณสำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้ผังกราฟิก 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การเสริมสร้างความสามารถการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยเทคโนโลยีบูรณาการการสร้างภาพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 ผู้ร่วม
2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฏีคอนสตัคติวิสต์หน่วยการเรียนรู้อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลและชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 0 ผู้ร่วม
3 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 หน่วยการเรียนรู้หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย. 0 ผู้ร่วม
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน