รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.มยุรี ชมภู สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ mayuree@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ยกระดับการผลิตสินค้าสมุนไพรอบแห้งเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนไร่เขตตะวันเกษตรพอเพียงจังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าวหอมล้านนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโรงเรียนบ้านสามขา 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องงอกวอแก้วให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวหลากสีกึ่งสำเร็จรูปด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 นวัตกรรมแผ่นฟิล์มสมุนไพรละลายในปากเสริมสร้างรายได้สินค้าสมุนไพรของชุมชนแนวใหม่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่และ ผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การเพิ่มศักยภาพของธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นด้วยนวัตกรรมด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การยกระดับมาตรฐานสินค้าปูนาตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 โครงการย่อยที่ 4 : การยกระดับคุณภาพการเลี้ยงจิ้งหรีดสู่อาหารปลอดภัยมูลค่าสูงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านผาแดง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 ยกระดับการผลิตสินค้าสมุนไพรอบแห้งเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนไร่เขตตะวันเกษตรพอเพียงจังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าวหอมล้านนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโรงเรียนบ้านสามขา 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ การยกระดับผลิตภัณฑ์เชียงดาและช่องทางการจัดจำหน่าย 2565 นักวิจัยร่วม
6 การต่อยอดการเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมสินค้าข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนหนึ่งเดียวในประเทศ เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการท่องเที่ยวและตลาดดิจิทัล 2565 นักวิจัยร่วม
7 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้าวสารเพื่อการผลิตข้าวแต๋นสู่การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเครื่องบ่มข้าวระบบอัตโนมัติ และเครื่องนึ่งข้าวแบบรวมศูนย์ ในระดับโรงงานนำร่อง 2564 นักวิจัยร่วม
8 นวัตกรรมแผ่นฟิล์มสมุนไพรละลายในปากเสริมสร้างรายได้สินค้าสมุนไพรของชุมชนแนวใหม่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องงอกวอแก้วให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวหลากสีกึ่งสำเร็จรูปด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงผสมเสาวรสความหนืดต่ำ 2563 นักวิจัยร่วม
12 นวัตกรรมการผลิตแยมเพื่อสุขภาพจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 2563 นักวิจัยร่วม
13 กระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 5 พลังประสานเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของชุมชน ในอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
14 นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่และ ผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
15 การเพิ่มศักยภาพของธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นด้วยนวัตกรรมด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
17 การจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวเหนียว กข 6 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562 นักวิจัยร่วม
18 การจัดการห่วงโซ่อุปาทานวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นปลอดภัยที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรปลอดภัย ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
19 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สายสนับสนุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน 2560 นักวิจัยร่วม
20 การพัฒนากระบวนการผลิตและเครือข่ายการผลิตข้าวแต๋นให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 2560 นักวิจัยร่วม
21 การพัฒนาคุณภาพไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟสู่ตลาดใหม่ 2560 นักวิจัยร่วม
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดนางฟ้าและวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่า 2560 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาข้าวแต๋นฟักข้าวและการต้านทานการหืนระหว่างการเก็บรักษา 0 ผู้ร่วม
2 ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน