รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ณัฐพงษ์ คันธรส สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Nattapong@lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 แนวทางการจัดทำธรรมนูญชุมชนในตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากที่ดินในเขตป่าชุมชน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๗ : การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่องเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล เสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 บทบาทของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วในการอนุรักษ์และส่งเสริมการทอผ้ากี่กระตุก 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 แนวทางการจัดทำธรรมนูญชุมชนในตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากที่ดินในเขตป่าชุมชน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๗ : การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่องเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล เสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
6 บทบาทของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วในการอนุรักษ์และส่งเสริมการทอผ้ากี่กระตุก 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 ผู้ร่วม
2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้า
3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้า
4 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและการสร้างรัฐบาลเปิดเพื่อการสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ 2561 ผู้ร่วม
5 ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนต่อการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีศึกษาประชาชนในตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 2562 ผู้ร่วม
6 รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในนักศึกษามหาวิทยาลัย 2561 ผู้ร่วม
7 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2562 ผู้ร่วม
8 แนวคิดการสร้างภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 ผู้ร่วม
9 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน ทิศทาง และแนวโน้ม 2562 ผู้ร่วม
10 บทบาทของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วในการอนุรักษ์และส่งเสริมการทอผ้ากี่กระตุก 2559 หัวหน้า
11 บทบาทของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วในการอนุรักษ์และส่งเสริมการทอผ้ากี่กระตุก 2559 หัวหน้า
12 การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 2560 หัวหน้า
13 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้า
14 ระบบราชการไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0: ทิศทางและแนวโน้ม 2562 หัวหน้า
15 บทวิเคราะห์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตย และความเป็นพลเมือง 2561 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 บริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 2560 หัวหน้า