รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.พชรวลี กนิษฐเสน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ pacharavalee@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การใช้วรรณกรรมท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การสร้างแบบฝึกโครงสร้างประโยคสำหรับนักศึกษาที่ใช้โปรแกรมแปลภาษาบนเวปไซต์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานตามทฤษฎีหลักสูตรอิงมาตรฐาน 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในเขตจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 การใช้วรรณกรรมท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การสืบค้นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผ่านเรื่องเล่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
4 การสร้างแบบฝึกโครงสร้างประโยคสำหรับนักศึกษาที่ใช้โปรแกรมแปลภาษาบนเวปไซต์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานตามทฤษฎีหลักสูตรอิงมาตรฐาน 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผ่านเรื่องเล่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน, สักทอง : 0 ผู้ร่วม
2 2564 หัวหน้า
3 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานตามทฤษฎีหลักสูตรอิงมาตรฐาน 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน