รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ warakhom_w@lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 แผนงานวิจัย เรื่อง การยกระดับกระบวนการผลิตอิฐมอญโดยใช้ระบบอัตโนมัติและการสร้างมาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงานของวิสาหกิจชุมชนผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การพัฒนากระบวนการตัดและระบบลำเลียงอิฐมอญ โดยใช้ระบบอัตโนมัติของวิสาหกิจชุมชนผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 การออกแบบและการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในกระบวนการผลิตน้ำแข็ง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 คาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์เซรามิกจังหวัดลำปาง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เทคนิคการประเมินตลอดวัฏจักชีวิต 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 โครงการวิจัยย่อยที่ ๔ : นวัตกรรมการสร้างความตระหนักในการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การศึกษาพื้นที่เหมาะสมสำหรับสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การประเมินวัฏจักรชีวิตของไบโอดีเซลจากมะเยาหิน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การผลิตไบโอดีเซลจากมะเยาหินและผลของเชื้อเพลิงผสมไบโอดีเซล-ดีเซลต่อสมรรถนะและไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ด้วยระบบอัตโนมัติ (Smart IoT) ในโรงอบหมูแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ 2566 นักวิจัยร่วม
2 โครงการย่อย 2 การยกระดับกระบวนการผลิตข้าวเกรียบเห็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาแอพพลิเคชันต้นแบบเพื่อประเมิน แผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง 2566 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
4 การพัฒนากระบวนการคัดแยกภาพถ่ายระดับความรุนแรงของแผลกดทับด้วยปัญญาประดิษฐ์ 2566 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
5 การสร้างต้นแบบเครื่องกำจัดและลำเลียงวัชพืชน้ำในแม่น้ำแม่จาง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง 2566 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
6 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องสับย่อยขยะกิ่งไม้เอนกประสงค์ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2566 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
7 แผนงานวิจัย เรื่อง การยกระดับกระบวนการผลิตอิฐมอญโดยใช้ระบบอัตโนมัติและการสร้างมาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงานของวิสาหกิจชุมชนผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
8 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การพัฒนากระบวนการตัดและระบบลำเลียงอิฐมอญ โดยใช้ระบบอัตโนมัติของวิสาหกิจชุมชนผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
9 แผนงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลคุณภาพแม่น้ำวัง ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
10 แผนงานวิจัยเรื่อง : การจัดการระบบ บำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชนในพื้นที่ ริมแม่น้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแบบใหม่จากวัสดุเชิงประกอบผสมเศษผงหนัง 2565 นักวิจัยร่วม
12 โครงการย่อย 3 การยกระดับกระบวนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้และระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
13 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้าวสารเพื่อการผลิตข้าวแต๋นสู่การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเครื่องบ่มข้าวระบบอัตโนมัติ และเครื่องนึ่งข้าวแบบรวมศูนย์ ในระดับโรงงานนำร่อง 2564 นักวิจัยร่วม
14 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องช่วยพยุงการเคลื่อนไหวร่างกาย 2564 นักวิจัยร่วม
15 การออกแบบและการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในกระบวนการผลิตน้ำแข็ง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
16 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัตินวัตกรรมด้านความปลอดภัยการเคลื่อนไหวทางกายของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอเมืองแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
17 การประเมินความเหมาะสมในการใช้ความร้อนผสมผสานก๊าซชีวมวลกับแก๊สหุงต้มของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำร่องด้านพลังงานฯ กรณีศึกษา กลุ่มส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
18 การศึกษากระบวนการเร่งอายุการเก็บข้าวเหนียว กข6 เพื่อการผลิตข้าวแต๋นและการพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบอัตโนมัติสำหรับบ่มข้าวในระดับโรงงานนำร่อง 2562 นักวิจัยร่วม
19 คาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์เซรามิกจังหวัดลำปาง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เทคนิคการประเมินตลอดวัฏจักชีวิต 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
20 การใช้นวัตกรรมด้านพลังงานในการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ปงยางคกโมเดล 2561 นักวิจัยร่วม
21 โครงการวิจัยย่อยที่ ๔ : นวัตกรรมการสร้างความตระหนักในการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
22 การศึกษาพื้นที่เหมาะสมสำหรับสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
23 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ : นวัตกรรมการสร้างความตระหนักในการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 2560 นักวิจัยร่วม
24 การศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมีย วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
25 การเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลวัวด้วยระบบหมักไร้อากาศ 2 ขั้นตอน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
26 การประเมินวัฏจักรชีวิตของไบโอดีเซลจากมะเยาหิน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
27 พัฒนาเตานึ่งฆ่าเชื้อในก้อนเห็ดโดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการการเพาะเห็ดหอมเป็นเชื้อเพลิง หมู่บ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
28 การผลิตไบโอดีเซลจากมะเยาหินและผลของเชื้อเพลิงผสมไบโอดีเซล-ดีเซลต่อสมรรถนะและไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
29 การพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกิจกรรมเพาะเห็ดหอม หมู่บ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
30 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานของระบบเตานึ่งประหยัดพลังงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 เตาไอน้ำ D.I.Y. สไตล์ทุ่งบ่อแป้น รูปแบบนวัตกรรมการจัดการพลังงานโดยนวัตกรรม กระบวนการ 0 ผู้ร่วม
2 การศึกษาศักยภาพของถ่านอัดแท่งตำบลปงเตาเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ วัฏจักรแรงดินสารอินทรีย์ 0 ผู้ร่วม
3 การประเมินการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้นต่อการปรับเปลี่ยนเตาผลิตไอน้ำ ก้อนเห็ด 0 ผู้ร่วม
4 การศึกษาศักยภาพพลังงานชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน กรณีศึกษา อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
5 การศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมีย วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ตำบล แจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
6 Above-Ground Biomass Estimation of Eucalyptus Plantation Using Remotely Sensed Data and Field Measurements. 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน