รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Wasivirot@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบ โรงอบแห้งที่สามารถรักษาคุณภาพของเชียงดา 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุชีวภาพมูลค่าสูงด้วยอากาศร้อนที่เหมาะสมโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนร่วม 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบอบแห้งด้วยอากาศร้อนหมุนวนและหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอบแห้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : กระชายดำแห้ง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือน กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การออกแบบ และพัฒนาประสิทธิภาพกังหันน้ำแรงเสียดทานต่ำรูปแบบผสม สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา: บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียคุณภาพด้วยโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบความร้อนเสริม กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๒ : โครงการการพัฒนา องค์ความรู้การบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือน กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การทดสอบสมรรถนะเบื้องต้นของสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5 kWh. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การออกแบบเครื่องขึ้นรูปแผ่นไม้ไผ่อัดด้วยกระบวนการอัดร้อน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไผ่ จังหวัดลำปาง 2566 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
2 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบ โรงอบแห้งที่สามารถรักษาคุณภาพของเชียงดา 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 แผนงานวิจัย เรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์จากเชียงดาสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย 2565 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุชีวภาพมูลค่าสูงด้วยอากาศร้อนที่เหมาะสมโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนร่วม 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 โครงการย่อยที่ 2 การยกระดับกระบวนการผลิตเซรามิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มศักยภาพเตาเผาของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบอบแห้งด้วยอากาศร้อนหมุนวนและหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอบแห้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : กระชายดำแห้ง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปางสู่ Lampang Standard เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2563 นักวิจัยร่วม
8 คาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์เซรามิกจังหวัดลำปาง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เทคนิคการประเมินตลอดวัฏจักชีวิต 2561 นักวิจัยร่วม
9 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียคุณภาพด้วยโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบความร้อนเสริม กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๒ : โครงการการพัฒนา องค์ความรู้การบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือน กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือน กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การออกแบบ และพัฒนาประสิทธิภาพกังหันน้ำแรงเสียดทานต่ำรูปแบบผสม สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา: บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียชุมชนคุณภาพเพื่อการยกระดับสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์สีเขียว กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
14 โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือน กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน 2560 นักวิจัยร่วม
15 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๔ : โครงการการพัฒนา องค์ความรู้การบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือ กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบล ผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 นักวิจัยร่วม
16 การทดสอบสมรรถนะเบื้องต้นของสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5 kWh. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
17 การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุดกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรรอบต่ำแบบแผ่นจานชนิดหมุนสวนทางต้นแบบสำหรับกังหันน้ำวงล้อหลุกต่ำในเขตชุมชนพื้นที่ห่างไกล 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุชีวภาพมูลค่าสูงด้วยอากาศร้อนที่เหมาะสมโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนร่วม 2566 หัวหน้า
2 การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุชีวภาพมูลค่าสูงด้วยอากาศร้อนที่เหมาะสมโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนร่วม 2566 หัวหน้า
3 การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุชีวภาพมูลค่าสูงด้วยอากาศร้อนที่เหมาะสมโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนร่วม 2566 หัวหน้า
4 การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุชีวภาพมูลค่าสูงด้วยอากาศร้อนที่เหมาะสมโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนร่วม 2566 หัวหน้า
5 การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุชีวภาพมูลค่าสูงด้วยอากาศร้อนที่เหมาะสมโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนร่วม 2566 หัวหน้า
6 การประเมินการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้นต่อการปรับเปลี่ยนเตาผลิตไอน้ำ ก้อนเห็ด 0 ผู้ร่วม
7 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 0 หัวหน้า
8 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 0 หัวหน้า
9 การพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ กรณีศึกษา บ้านห้วยมง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน