รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Surakan@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาประชากรนกในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้านดัชนีความหลากหลาย ความชุกชุมและความคล้ายคลึงของชุมนุมสิ่งมีชีวิต 2566 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 ผลของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปต่อความหลากชนิดของนกอพยพย้ายถิ่นในฤดูหนาวในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษาแม่น้ำวังช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 พฤติกรรมการปรับตัวของนกพิราบในระบบนิเวศเมือง : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาประชากรนกในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้านดัชนีความหลากหลาย ความชุกชุมและความคล้ายคลึงของชุมนุมสิ่งมีชีวิต 2566 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 ผลของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปต่อความหลากชนิดของนกอพยพย้ายถิ่นในฤดูหนาวในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษาแม่น้ำวังช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเน่าของผลดีปลี ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
5 พฤติกรรมการปรับตัวของนกพิราบในระบบนิเวศเมือง : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน