รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางสาววิไลวรรณ กลิ่นถาวร สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ melody_pinkpink@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนารูปแบบการอบรมโดยใช้ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำสำหรับครูปฐมวัย 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การพัฒนานิทานเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนารูปแบบการอบรมโดยใช้ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำสำหรับครูปฐมวัย 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา 2564 นักวิจัยร่วม
3 รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนสองวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังของวัยก่อนสูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 2563 นักวิจัยร่วม
5 การเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวในการส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุโดยการใช้โปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่ม 2561 นักวิจัยร่วม
6 การพัฒนานิทานเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย 2559 นักวิจัยร่วม
8 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนนำร่องในเขตอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
9 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 2558 นักวิจัยร่วม
10 การศึกษาผลการพัฒนาภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยโดยใช้บทเพลงสองภาษาเป็นสื่อในการเรียนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาโอยาม่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน