รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ไฉไล ผาเงิน สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ -
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลของโปรแกรมการอบรมการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีต่อความรู้ และทัศนคติของผู้ปกครอง ในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด้กปฐมวัย ที่โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลของโปรแกรมการอบรมการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีต่อความรู้ และทัศนคติของผู้ปกครอง ในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด้กปฐมวัย ที่โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน