รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ siwattawis@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การวิเคราะห์คุณภาพถ่านดูดกลิ่นเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การเตรียมแผ่นแปะแก้ปวดเมื่อยชนิดไฮโดรเจลจากโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การแปรรูปสินค้าถุงมือผ้าเคลือบยางพารา เพิ่มมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร ปลูกยางพาราตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การจัดการระบบน้ำเพื่อทำการเกษตรแบบปลอดภัย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การดูดซับโลหะหนักด้วยถ่านกัมมันต์จากของที่เหลือทิ้งทางการเกษตร 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การปลูกพืชแซมในสวนยางพาราเพื่อเสริมรายได้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเงินอัลลอยด์ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การเตรียมและทดสอบสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะไร้แพลทินัมที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสร้างต้นแบบเครื่องกำจัดและลำเลียงวัชพืชน้ำในแม่น้ำ แม่จาง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาวัตถุดิบพริกลาบลำปางเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย 2566 นักวิจัยร่วม
3 การวิเคราะห์คุณภาพถ่านดูดกลิ่นเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การเตรียมแผ่นแปะแก้ปวดเมื่อยชนิดไฮโดรเจลจากโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การเตรียมวัสดุไฮโดรเจนจากเจลาตินเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นแปะแก้ปวด 2565 นักวิจัยร่วม
6 การสังเคราะห์ลวดนาโนทองแดงหุ้มด้วยนิกเกิลเพื่อใช้ในการเป็นวัสดุกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2565 นักวิจัยร่วม
7 โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมัน ไบโอดีเซลจากขยะของเสียจากครัวเรือนและร้านอาหารในพื้นที่ฃริมน้ำวัง เขตชุมชนเมือง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
8 การแปรรูปสินค้าถุงมือผ้าเคลือบยางพารา เพิ่มมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร ปลูกยางพาราตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การสังเคราะห์ลวดนาโนทองแดงหุ้มด้วย นาโนเงินสำหรับใช้ในการเป็นวัสดุกรองเพื่อกำจัด ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2564 นักวิจัยร่วม
10 การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของชิลิกา จากวัสดุธรรมชาติจากใบข่อย 2564 นักวิจัยร่วม
11 การจัดการระบบน้ำเพื่อทำการเกษตรแบบปลอดภัย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การดูดซับโลหะหนักด้วยถ่านกัมมันต์จากของที่เหลือทิ้งทางการเกษตร 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การปลูกพืชแซมในสวนยางพาราเพื่อเสริมรายได้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 การแปรรูปสินค้ายางพาราของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
15 การผลิตเอทานอลจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 2563 นักวิจัยร่วม
16 สวนยางพาราแบบเกษตรผสมผสานเพื่อเสริมรายได้และการแปรรูปสินค้ายางพาราของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพารา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
17 การจัดการระบบน้ำบริโภคในครัวเรือน และน้ำเพื่อทำการเกษตรปลอดภัยในชุมชนบ้านปู่จ้อย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
18 การผลิตถ่านกัมมันต์ของเหลือทิ้งจากสับปะรดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางด้าน เทคโนโลยีอาหาร 2562 นักวิจัยร่วม
19 แนวทางการพัฒนารูปแบบและลักษณะของชุดลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดสำหรับโรงงานผลิตข้าวแต๋นในจังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
20 การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเงินอัลลอยด์ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
21 การพัฒนาผลิตภัณฑผ้าถักโครเชต์เชิงพาณิชย์ โดยใช้นวัตกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปางในการพัฒนาโคมไฟเซรามิค 2560 นักวิจัยร่วม
22 การเตรียมและทดสอบสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะไร้แพลทินัมที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
23 การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
24 การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่สังเคราะห์ด้วยวิธีไมโครเวฟเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงนิกเกิลบนตัวรองรับคาร์บอนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมแบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน