รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.พิมพ์ผกา อินทะรส สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ ipimpaka@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 2 แพลตฟอร์มทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการสอนที่เน้นฐานสมรรถนะสำหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 2 แพลตฟอร์มทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการสอนที่เน้นฐานสมรรถนะสำหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ชุดโครงการ :การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เน้นฐานสมรรถนะของครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ฐานสมรรถนะของนักศึกษาครูโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพและโรงเรียนฝึกหัดครู 2565 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้า
2 โครงการบริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2560 หัวหน้า