รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.วินัย ต๊ะแสง สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ winai@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาและการวิเคราะห์เคลือบจากแหล่งเตาโบราณ อำเภอเมืองลำปาง เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้า ที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับจังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การประเมินศักยภาพการผลิตและคุณภาพของอิฐก่อสร้างสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และอุตสาหกรรมแบบครัวเรือน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาเคลือบสีฟ้าเทอร์คอยส์ เพื่อผลิตภัณฑ์เซรามิกลายนูนต่ำ กรณีศึกษา : โรงงานวุฒิชัยเซรามิก 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาและการวิเคราะห์เคลือบจากแหล่งเตาโบราณ อำเภอเมืองลำปาง เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้า ที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับจังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเตียงพลิกป้องกันแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง 2564 นักวิจัยร่วม
3 การประเมินศักยภาพการผลิตและคุณภาพของอิฐก่อสร้างสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และอุตสาหกรรมแบบครัวเรือน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การประดิษฐ์ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านเซรามิกเพื่ออนุรักษ์ผลงานพื้นบ้านของจังหวัดลำปาง สำหรับเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 2563 นักวิจัยร่วม
5 การพัฒนาข้อกำหนดเฉพาะวิชาชีพทรัพยากรมนุษย์ในระบบอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
6 การพัฒนานวัตกรรมป้องกันการเกิดแผลกดทับของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
7 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของผู้ประกอบการเซรามิกขนาดย่อม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในจังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
8 การพัฒนาน้ำยาเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกอุณหภูมิต่ำ สำหรับเตาเผาที่เผาในบรรยากาศออกซิเดชั่น 2560 นักวิจัยร่วม
9 การพัฒนาเคลือบสีฟ้าเทอร์คอยส์ เพื่อผลิตภัณฑ์เซรามิกลายนูนต่ำ กรณีศึกษา : โรงงานวุฒิชัยเซรามิก 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน