รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.นันทิยา สมสรวย สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ nanthiya@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 นวัตกรรมทางภาษาและศิลปะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง : ตามรอยเส้นทางรถม้า 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมทางภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านรถม้าลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 การยกระดับรถม้าจำลองจังหวัดลำปาง เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การออกแบบหนังสือส่งเสริมการท่องเที่ยว "วัดพระธาตุลำปางหลวง" 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรถม้าจำลองบ้านนาก่วม จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
2 การประเมินความต้องการจำเป็นของชุมชน ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางรถม้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาจีน ในจังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
3 นวัตกรรมทางภาษาและศิลปะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง : ตามรอยเส้นทางรถม้า 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 การพัฒนาของที่ระลึก สมุดป๊อปอัพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางรถม้าย่านเมืองเก่าเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
5 การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมทางภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านรถม้าลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
6 การยกระดับรถม้าจำลองจังหวัดลำปาง เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การออกแบบหนังสือส่งเสริมการท่องเที่ยว "วัดพระธาตุลำปางหลวง" 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
9 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรถม้าจำลองบ้านนาก่วม จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การประเมินความต้องการจำเป็นของชุมชนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรถม้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาจีนในจังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
2 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกม้าแกะสลักของชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุกอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
3 0 หัวหน้า
4 รถม้าจำลองจังหวัดลำปาง, กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (กลุ่มการท่องเที่ยว) 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน