รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ am_sikan@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นครูจีน ที่เข้มแข็ง สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนานวัตกรรมการสอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตาในศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๑ : แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์การสอนฟังฟัง-พูดภาษาจีนสำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การประยุกต์ใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน(ประเภทเกมออนไลน์) จากเว็บไซต์ wordwall เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน ของนักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา จ.ลำปาง 2565 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
2 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นครูจีน ที่เข้มแข็ง สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การจัดการความรู้ในการดำรงอยู่ของภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในศตวรรษที่ 21 ของจังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
4 การยกระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา 2564 นักวิจัยร่วม
5 การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน 2563 นักวิจัยร่วม
6 การพัฒนานวัตกรรมการสอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตาในศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๑ : แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์การสอนฟังฟัง-พูดภาษาจีนสำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การจัดการความรู้ในการธำรงรักษาของภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในศตวรรษที่ 21 ของจังหวัดลำปาง 2565 ผู้ร่วม
2 การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ระหว่างลักษณะนามจีน ไทย และ เม็ด 2560 หัวหน้า
3 การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ระหว่างลักษณะนามจีน ไทย และ เม็ด 2560 หัวหน้า
4 การพัฒนาหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางสายตา 2560 หัวหน้า
5 การยกระดับสมรรถนะด้านการออกแบบชุดการสอนภาษาจีนของนักศึกษาครูภาษาจีน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 0 หัวหน้า
6 การเสริมสร้างความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนโดยบูรณาการตามรูปแบบพหุปัญญา สำหรับครูภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1 2563 หัวหน้า
7 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นครูสอนภาษาจีนที่เข้มแข็งสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาภาษาจีน มหาวทิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 Chinese for Blind (พี่เล่าน้องฝัน) 2561 หัวหน้า