รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ chainet@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสืบค้นอัตลักษณ์ชุมชนด้วย กระบวนการสารคดี กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพารา ตำบลสันตอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การสร้างสื่อสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับโรงงานเซรามิค ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 สารคดีนาบอน : องค์ความรู้ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาทักษะการอ่านแบบ PISA ในการวิจารณ์วรรณกรรม 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสืบค้นอัตลักษณ์ชุมชนด้วย กระบวนการสารคดี กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพารา ตำบลสันตอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 แผนงานวิจัยเรื่อง : การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ จากขยะครัวเรือนและร้านอาหารในพื้นที่ริมแม่น้ำวัง เขตชุมชนเมือง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
3 โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาโมเดลการตลาดสำหรับน้ำมันไบโอดีเซลจากขยะของเสียจากครัวเรือนและร้านอาหารในพื้นที่ริมแม่น้ำวัง เขตชุมชนเมือง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 การแปรรูปสินค้าถุงมือผ้าเคลือบยางพารา เพิ่มมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร ปลูกยางพาราตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
5 การสร้างสื่อสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับโรงงานเซรามิค ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 สวนยางพาราแบบเกษตรผสมผสานเพื่อเสริมรายได้และการแปรรูปสินค้ายางพาราของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพารา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
7 การปลูกพืชแซมในสวนยางพาราเพื่อเสริมรายได้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
8 การแปรรูปสินค้ายางพาราของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
9 การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน 2562 นักวิจัยร่วม
10 การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ สู่ศักยภาพที่แข่งขันได้ในตลาดใหม่ 2560 นักวิจัยร่วม
11 โครงการ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
12 การรับรู้และการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของผู้พูดภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่ที่มีสมรรถภาพในการพูดภาษาไทยแตกต่างกัน 2560 นักวิจัยร่วม
13 สารคดีนาบอน : องค์ความรู้ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 การพัฒนาทักษะการอ่านแบบ PISA ในการวิจารณ์วรรณกรรม 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาทักษะการอ่านแบบ PISA ในการวิจารณ์วรรณกรรม 2559 หัวหน้า
2 พัฒนาการของการนำเสนอตัวละครชายขอบในวรรณกรรมซีไรต์ประเภทกวีนิพนธ์ 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 กัลยาณมิตรทางวิชาการ ครั้งที่ 8 2559 หัวหน้า