รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ chanika@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ฐานสมรรถนะของนักศึกษาครูโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพและโรงเรียนฝึกหัดครู 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 2 แพลตฟอร์มทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการสอนที่เน้นฐานสมรรถนะสำหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ฐานสมรรถนะของนักศึกษาครูโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพและโรงเรียนฝึกหัดครู 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก 2559 หัวหน้า